Tidningen Symfoni

Symfoni omslag

Symfoni 3/2022

Nya möjligheter till studier

Ett nytt regelverk för arbetsmarknaden ska börja gälla första oktober i år. Det omfattar både förändringar i lagstiftning och i kollektivavtal. Förändringarna i Lagen om anställningstrygghet – LAS – kommer sannolikt inte påverka Symfs medlemmar i någon större utsträckning. Trygghetsöverenskommelsen kan dock komma att innebära nya möjligheter till kompetensutveckling och möjligheter till omställning. Arbetsgivarorganisation Svensk Scenkonst har förhandlat fram ett avtal med PTK som Symf har anslutit  sig till.

 

Nya möjligheter att studera även för yrkesverksamma

Trygghetsöverenskommelsen innehåller ett helt nytt statligt omställningsstudiestöd, som består av ett bidrag och ett frivilligt lån till den som vill studera. Det statliga stödet är tillgängligt för alla, men den som omfattas av huvudavtalet kan även få ett kompletterande studiestöd. Det statliga stödet är tillgängligt oavsett om individen är anställd eller egenföretagare, oavsett anställningsform och oavsett om man är tjänstledig från sin nuvarande anställning eller arbetslös. Målgruppen för stödet är de som är etablerade på arbetsmarknaden. För att få tillgång till stödet behöver individen ha arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst åtta år under en fjortonårsperiod samt i genomsnitt 16 timmar i veckan under minst tolv månader inom en ramtid på 24 månader.

Onsdagen 21 september skrev Svensk Scenkonst, Symf och Musikerförbundet under det nya Huvudavtalet.

 

Studier i upp till ett år

Individen kan få stöd för upp till 44 veckors heltidsstudier (två terminer). Veckorna kan tas ut i följd eller spridas ut över ett arbetsliv. De kan även tas ut på deltid, som minst en dag per vecka. Stödet kan användas till utbildningar som är berättigade till stöd inom ramen för det ordinarie studiemedelssystemet, men också till utbildningar som en omställningsorganisation bekostar. Det kan handla om högskoleutbildningar, men också utbildning inom yrkeshögskolan eller hos privata utbildningsanordnare. Studierna ska syfta till att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden. Stödet är inte avsett för utbildning som arbetsgivaren normalt hade varit skyldig att tillhandahålla som kompetensutveckling inom ramen för anställningen

 

Upp till 80 procent av lönen

Det statliga bidraget ger upp till 80 procent av lönen, men som mest 21 300 kronor per månad vid heltidsstudier (2022). Det kan jämföras med bidraget i det ordinarie studiemedelssystemet som är ungefär 3 600 kronor per månad. För den som kommer att omfattas av huvudavtalet och har en lön över taket för det statliga bidraget kompletteras den statliga ersättningen med ett avtalat så kallat kompletterande studiestöd. 

Genom omställningsorganisationerna – för Symfs del är det TRS Trygghetsrådet – kan den som sagts upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom i dag få ett omfattande stöd för att få ett nytt jobb. Ekonomiskt stöd för att studera är en av flera insatser. Det nya kompletterande studiestödet innebär tillsammans med omställningsstudiestödet en kraftfull förstärkning av det ekonomiska stödet under studier.

Samtidigt kommer fler att omfattas. Det tidigare omställningsavtalet gav endast stöd då en tillsvidareanställning upphörde. Nu kommer även de vars tidsbegränsade anställning löper ut kunna få stöd. Symfs medlemmar har redan nu det stödet men många andra på arbetsmarknaden saknar den möjligheten. Man kommer också kunna få stöd under anställning, oavsett anställningsform, och detta stöd kallas för kompetensstöd.

 

Vägledning till studier blir en viktig uppgift för omställningsorganisationerna, som också, i samband med att en individ ansöker om det nya statliga omställningsstudiestödet, ska ge ett yttrande till CSN avseende om en utbildning kan anses stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt finns de andra formerna av stöd som omställningsorganisationerna idag tillhandahåller kvar. Det handlar exempelvis om rådgivning till nytt jobb och avgångsersättning till den som blivit uppsagd.

 

Omställning och karriärväxling genom SOK-stiftelsen

Alla medlemmar i Symf som arbetar på en arbetsplats som har en lokal Symfavdelning omfattas av ett omställning- och karriärväxlingsavtal. Som korist kan du tal del av detta från 45 års ålder fram till och med 55 år. För instrumentalister gäller 55 år till och med 63 år. Det finns en del regler som omgärdar detta men i korthet kan sägas att du som är sugen på att byta karriär kan ansöka om stöd till omställning. Det kan vara en utbildning eller uppstart av en ny verksamhet. När du får din ansökan godkänd får du ekonomiskt stöd under två år (med möjlighet till förlängning). Mer information och länkar finns här.

 

Det statliga omställningsavtalet som ingår i huvudavtalet kan innebära en möjlighet till en utökad tid för studier. Du skulle kunna påbörja en utbildning med statligt omställningsstöd för att sedan söka till SOK-stiftelsen och därmed få garanterat ekonomiskt stöd under tre år istället för endast två år. 

 

Jonas Nyberg

Källa: TRS, Journalistförbundet m fl

 

Vill du läsa hela tidningen? Klicka här

Senaste upplagorna

Symfoni nr 22024
Symfoni nr 12024
Symfoni 42023
Symfoni 32023