Avtal

Omställning och karriärväxling

Den 20:e april 2015 tecknade Symf, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst dels ett nytt tjänstepensionsavtal, dels ett omställnings- och karriärväxlingsavtal som är det första i sitt slag för en hel bransch. Musikerförbundet omfattas genom hängavtal. Här följer en sammanfattning.
 

Regeringens beslut att avveckla PISA- förordningen tillsammans med de avtal vi har träffat innebär att man grovt kan dela upp våra medlemmar i två grupper:

 • De som senast vid utgången av 2019 har uppnått sin yrkesgrupps tidigaste ålder för att gå i förtida PISA-pension.
 • Övriga, dvs alla de som helt kommer att omfattas av det nya avtalet

Förtida pension och tjänstepension enligt tidigare regler

Den som har fem år eller mindre kvar till förtida pension den 1 januari 2015 kvarstår i de gamla reglerna för PISA samt för tjänstepensionerna AIP och PA-03. De som kan omfattas av detta är:

 • Korist som är född senast den 31 december 1967
 • Musiker som är född senast den 31 december 1959 (vid 60 års avgångsålder)
 • Musiker som är född senast den 31 december 1956 (vid 63 års avgångsålder)

Nytt tjänstepensionssystem

Alla utom ovanstående omfattas av det nya systemet ITP 1. Till det här numret av Symfoni finns en bilaga från PTK som beskriver hur det fungerar. Fördelarna med ITP 1 jämfört med det som funnits tidigare är flera. Inte minst sjuklöneförmånerna är mer gynnsamma än tidigare. Det finns också fördelar för de som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp, vilket just nu motsvarar 36 313 kronor per månad. Om du vill se hur din pension kommer att se ut i sin helhet och vad du ska göra för att den ska bli så bra som möjligt rekommenderas att gå in och registrera dig på PTK:s rådgivningstjänst. Den finner du här.

 

Omställning och karriärväxling

Avtalet omfattar både tillsvidareanställda och frilansare. Man kan få stöd som längst under 6 år, varav 2 år är garanterade för instrumentalister och 3 år för korister. Syftet är att stödja den enskildes möjlighet att yrkesväxla och att ge fortsatt möjlighet till försörjning. Stödet kan begäras med start från och med 2016 hos Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling, SOK, där Symf kommer att vara representerat.

Avtalet omfattar tre delar:

 • Rådgivning
 • Grundläggande ekonomiskt stöd
 • Förlängt ekonomiskt stöd

De olika stödformerna avser att stödja den som har behov av omställning och karriärväxling då denne anser sig behöva yrkesväxla. Ett viktigt påpekande: Parterna är ense om att avtalet inte påverkar lagen om anställningsskydd, liksom att det inte ersätter eller kompletterar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Ansökan får inte åberopas som omständighet som utgör saklig grund för uppsägning.

 

Kollektivavtalsstiftelsen, SOK

De institutioner som omfattas av avtalet kommer att erlägga en premie som baseras på utbetald bruttolön till Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling, SOK. Premierna ska bekosta samtliga aktiviteter. SOK kommer att styras av parterna Svensk Scenkonst, Symf och Teaterförbundet.

Det praktiska genomförandet av omställning och karriärväxling kommer att hanteras av TRS som är parternas trygghetsstiftelse och arbetar med omställning.

Läs mer på SOK-stiftelsens hemsida.

 

Koristerna och ekonomiskt stöd i karriärväxlingen

För att kunna genomföra en omställning och karriärväxling har man rätt till ett grundläggande ekonomiskt stöd och i vissa fall ett förlängt sådant. Stödet kan man begära från den månad man fyller 45 år och fram till månaden före man fyller 56 år. Det grundläggande stödet utgår med 90 % av bruttolönen i 3 år.

 

Stödet baseras på den genomsnittliga utbetalade bruttolön som legat till grund för inbetalda avgifter till SOK under de senaste 36 månaderna.

Tidsspannet på 36 månader kan utökas med högst 18 månader vid tjänstledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet (så kallad överhoppningsbar tid). Därtill kan man söka om förlängt stöd med 1 år i taget, sammantaget högst 3 år. Ersättningen uppgår då till 75 % av bruttolönen och samordnas med andra eventuella inkomster.

För att ha rätt till stöd fordras att man har kvalificerat sig. För korister krävs att man inom en ramtid av 48 månader, räknat från att ansökan gjordes, haft anställning(ar) som uppgår till 18 månader vid de institutioner som omfattas av avtalet.

För att få fullt stöd krävs totalt 216 intjänandemånaders (18 år) anställning(ar) hos de berörda institutionerna. Antalet intjänandemånader kommer reduceras för att 2020 bli 192 intjänandemånader (16 år).

Om antalet intjänandemånader är lägre kommer ersättningsgraden reduceras proportionellt. För att få tillgodoräkna sig en månad krävs mellan en och fem arbetsdagar.

 

Instrumentalister och ekonomiskt stöd i karriärväxlingen

För att kunna genomföra en omställning och karriärväxling har man rätt till grundläggande ekonomiskt stöd och i vissa fall ett förlängt sådant. Det grundläggande stödet kan man begära från den månad man fyller 55 år och fram till månaden före man fyller 64 år.

 

Stödet utgår med: 85 % från den månad man fyller 55 år till och med månaden före man fyller 59 år. 75 % från den månad man fyller 59 år till och med månaden före man fyller 65 år. Stödet baseras på den genomsnittliga utbetalade bruttolön som legat till grund för inbetalda avgifter till SOK under de senast 36 månaderna. Tidsspannet på 36 månader kan utökas med högst 18 månader vid tjänstledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet (så kallad överhoppningsbar tid). Därtill kan man söka om förlängt stöd med 1 år i taget, sammantaget högst i 4 år. Ersättningen uppgår då till 75 % och samordnas med eventuella andra inkomster. För att ha rätt till stöd fordras att man har kvalificerat sig. För instrumentalister krävs att man inom en ramtid av 36 månader, räknat från det att ansökan gjordes, haft anställning/ar som uppgår till 18 månader vid de aktuella institutionerna.

 

För att få fullt stöd krävs totalt 284 intjänandemånaders (24 år) anställning/ar hos de berörda institutionerna. Antalet intjänandemånader kommer reduceras för att 2020 bli 264 intjänandemånader (22 år). Om antalet intjänandemånader är lägre kommer ersättningsgraden reduceras proportionellt. För att få tillgodoräkna sig en månad krävs mellan en och fem arbetsdagar (ännu ej färdigförhandlat. 1/4-2016).

 

Ansökan och genomförande Ansökan sker genom att en omställnings- och karriärväxlingsplan upprättas och lämnas till SOK. För att en ansökan ska beviljas krävs följande:

 • att man uppfyller anknytningskravet till branschen; 18 månader inom 36 (korist) respektive 48 månader (instrumentalist)
 • att man är inom sin yrkesgrupps ålders- fönster då ansökan sker
 • att man vid tidpunkten för första utbetalningen av det ekonomiska omställnings- och karriärväxlingsstödet inte kvarstår i konstnärlig anställning vid en institution som ingår i avtalsområdet.

Ladda hem ansökningsblanketten här och besök SOK-stiftelsens hemsida här