Ledare

Utredningarna duggar tätt

Tiden går fort och vi har nästan klarat  av 2021. Hösten har fyllts av optimism och glädje över att åter få möta publiken live parallellt med ett frågetecken om vilka konsekvenser återöppnandet skulle få. Inte bara med tanke på antal smittade utan också om publiken skulle våga komma tillbaka. Angående det sistnämnda är nog bilden splittrad för hos den trogna publiken kan man ana en tvekan om att sätta sig i en salong igen. 

 

När publikrestriktionerna slopades, fullkomligt exploderade kulturmarknaden av evenemang inom alla genrer. Möjligtvis kan en förklaring till att det upplevs som att publiken inte riktigt hittar tillbaka vara att utbudet helt enkelt blev för stort. Även om viljan att uppleva så mycket som möjligt finns blir det kanske brist på tid eller pengar.

Vad det inte råder brist på är utredningar. Det har presenterats färdiga utredningar och nya har aviserats. De två färdiga utredningarna är återstartsutredningen ”Från kris till kraft” samt departementspromemorian om hur EU:s DSM-direktiv om upphovsrätten ska implementeras i svensk lag. 

Återstartsutredningen har ett för kulturen positivt anslag. Den innehåller förslag om ekonomiska tillskott för finansiering av kultur som sett till historien är ovanligt stora. Utredningen lyfter många av de problem som frilansarna i dag brottas med, framför allt att inte passa in någonstans i socialförsäkringssystemet. Den innehåller mycket som på kort sikt kommer att hjälpa kulturlivet på fötter igen. 

I utredningen nuddar man vid tanken om en kompletterande finansiering utöver de offentliga anslagen. Pandemin visat har visat vilken trygghet det är med en stabil skattefinansierad grund, men också, mellan raderna, på risken om politikerna inte levererar. Utredningens förslag bygger på ett fortsatt starkt politiskt stöd för offentlig finansiering men hur säker är den? Nyligen beslutade CUF att man inte vill ha en offentligt finansierad kultur. Tankesmedjan Timbro hakade på. Om den nu föreslagna budgeten inte går igenom faller en stor del av utredningens förslag. 

I ett alltmer osäkert och kortsiktigt politiskt klimat är det viktigt att börja fundera över en kompletterande finansiering av våra verksamheter som kan minska beroendet av politiskt inflytande. I min förra text nämnde jag rapporten ”Hur fri är kulturen”. Det kan vara värt att lyfta den igen i det här sammanhanget också.

DSM-direktivet är ett omfattande dokument men en snabb analys säger att vi med stor sannolikhet kommer att ha nytta av dess förslag när vi så småningom ska formulera ett nytt centralt avtal om upphovsrätt. Låt oss återkomma till det när alla kompletterande utredningar är presenterade. Dock finns redan nu anledning att kommentera en av dessa utredningar, den som handlar om var tvister om upphovsrätt ska hanteras. Vår bestämda uppfattning är att frågan om upphovsrättsliga ersättningar och villkor, som vi reglerar i kollektivavtal, ovillkorligen ska avgöras i arbetsdomstolen. 

Utöver detta har regeringen tillsatt en utredning som ska vara klar 2023 för att se över hur SGI:n fungerar för kulturarbetare. I kölvattnet av att fler tvingas in i ett ofrivilligt företagande hamnar också fler mellan stolarna i socialförsäkringssystemet. Är man företagare eller löntagare? Jag har inser att många inom det fria musiklivet inte ges andra alternativ än att starta eget företag. Jag ser däremot ingen anledning att fakturera institutioner där vi har kollektivavtal. Det har vi påtalat många gånger. Förutom att vi som förbund då har alla verktyg kvar för att bistå löntagare vid tvist, innebär det också att pensionsinbetalningar och att beräkningen av SGI faller inom ramverket. Om man har tillräckligt stor andel av inkomsten som lön går det dessutom att, i de fall det behövs, fakturera utan att det påverkar bedömningen av dig som löntagare. Ett företagande ska inte användas som löneadministrationsverktyg. 

Med detta önskar jag på förbundsstyrelsens vägnar alla ett gott avslut på 2021 och med en förhoppning att vi under 2022 kan vinka farväl till coronaviruset med alla dess konsekvenser för alla som arbetar inom kultursektorn.

 

Gunnar Jönsson
Förbundsordförande

Senaste debattartiklarna