GDPR och personuppgifter

Nya direktiv kring lagring av personuppgifter

25/5 2018 började det nya regelsystemet om hantering av personuppgifter att gälla, GDPR. Som en följd av detta uppdaterar Symf villkoren för hur medlemmars personuppgifter hanteras och skyddas under den tid som vi har tillgång till personuppgifterna.

Rätten att hantera personuppgifter har lagligt stöd i ett ansökt och beviljat medlemskap i Sveriges Yrkesmusikerförbund.

 

Följande villkor gäller:

Sveriges Yrkesmusikerförbund är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i och med att du ansöker och har beviljats medlemskap i Sveriges Yrkesmusikerförbund. Sveriges Yrkesmusikerförbund kommer att använda sig av denna information för att kunna fullgöra uppgiften att tillvarata dina intressen likväl som organisationens intressen rörande avtal respektive lagar i enlighet med syftet för Sveriges Yrkesmusikerförbunds verksamhet. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan för behandling, såsom exempelvis vid administration av medlemsregister. Det innebär också att Symf kan utväxla uppgifter rörande dina anställnings- och lönevillkor. Det kan även förekomma att personuppgifter lämnas ut till organisationer och myndigheter Symf samarbetar med.

Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1b i dataskyddsförordningen. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1c i dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter kan även komma att användas av Sveriges Yrkesmusikerförbund för att framställa lönestatistik för dess medlemmar. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1e i dataskyddsförordningen. 

Sveriges Yrkesmusikerförbund kommer att gallra dina personuppgifter löpande, men kan komma att bevara dina uppgifter under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och Sveriges Yrkesmusikerförbund upplösts. 

Uppgifter kan även komma att sparas så länge behovet bedöms finnas för fullgörande respektive värnande av individuella som kollektiva intressen grundat på avtal eller lag vad avser angelägenheter grundat på yrkesutövandet eller motsvarande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Sveriges Yrkesmusikerförbund vill också upplysa dig om din rätt att inge klagomål till Integritetsskydds-
myndigheten (IMY) rörande Sveriges Yrkesmusikerförbund behandling av dina personuppgifter. Sveriges Yrkesmusikerförbund är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar Sveriges Yrkesmusikerförbund eventuella förändringar.

 

Personuppgiftsansvarig:

Sveriges Yrkesmusikerförbund

Kontakt: Gunnar Jönsson

 

Dataskyddsombud:

Henrik Björnklint via adressen dataskyddsombud@tco.se