Arbetsmiljö

Symfs rekommenderade åtgärder för att motverka sexuella trakasserier inom scenkonstområdet

Det är fruktansvärt att sexuella trakasserier kan förekomma i den monumentala omfattning som uppropen från scenkonstens anställda utgör bevis för. Trots lagar, tydliga rutiner och policys förmår inte arbetsgivarna inom scenkonstområdet att skydda sina anställda.

 

Symf rekommenderar därför:

Alla anställda, även gästande team, dirigent solister, vikarier, ska personligen skriva under att man är införstådd med den nolltolerans,de policys och rutiner som finns på arbetsplatsen kring sexuella trakasserier. Symf vill se ett handslag med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst om att ingen stor stjärna, dirigent, solist eller regissör är viktigare än den enskilde arbetstagaren.

 

Alla institutioner skall ha särskilt utsedda ombud som medarbetarna kan vända sig till om man inte vill eller vågar prata med chef eller ledning. Kontaktuppgifter till dessa skall göras tydliga på arbetsplatsen. Ombuden utses i samråd mellan arbetsgivare och facklig organisation.

 

Ett konstnärligt koncept får aldrig kränka den enskilde medarbetarens integritet.

Vid varje kollationering/säsongsupptakt/orkesterdag skall det muntligen och skriftligen, på de språk som används inom ensemble och team, informeras om vilka rutiner och krav som finns för att motverka sexuella trakasserier. Särskild tonvikt skall läggas vid att presentera de utsedda ombuden.

 

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att det finns noggrant utarbetade riktlinjer för hur repetitioner genomförs i produktioner där det kan förekomma intima scener och improvisationer som kan uppfattas som obehagliga av den enskilde medarbetaren. Det måste få finnas utrymme att diskutera värdet och nyttan av scener med sexuella inslag innan dessa utförs sceniskt. Den anställde ska ha möjlighet att säga nej, även under arbetets gång. För att alla ska känna sig trygga ska man kunna begära att ett ombud för sexuella trakasserier eller en stödperson finns med under särskilt känsliga repetitioner.

 

Motverkande av diskriminerande subkulturer

Arbetstidens förläggning, arbete på annan ort än hemorten, är exempel på hur den enskildes sociala liv starkt begränsas. Därför blir umgänget med kollegerna till stor del det sociala nätverk man hänvisas till. Vi ser att det i denna alltför vanliga subkultur kan förekomma ett utnyttjande av maktpositioner och att den anställde kan uppleva sig vara i en beroendeställning, trots att man inte befinner sig på arbetsplatsen. För att förebygga risken för missbruk av makt och beroendesituation vill vi att arbetsgivaren fördelar ansvaret för casting, och även tillsättning av frilansare, till en jämställd sammansatt rekryteringsgrupp.

 

Symf vill på dessa sätt, medverka till att den enskilde medarbetaren känner trygghet och att risken för psykosocial ohälsa och otrygghet minimeras.

  

För mer information:
Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring

Kommissionens ordförande Anna Wahl går igenom rapporten

Tisdagen 17 april 2018 presenterade Kommission mot sexuella trakasserier inom scenkonsten sin rapport. Symf kommenterade den i ett pressmeddelande som du hittar nedan. Här finns också länkar till rapporten och till den enkät som Kantar SIFO presenterade samma dag.

 

Rapport: Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring

Kantar Sifo: Rapport Sexuella trakasserier inom scenkonsten

Symfs pressmeddelande med förslag till åtgärder (november2017)

Symfs pressmeddelande om rapporten (17/4 2018)