Minimitariff

 

Fastställd av Avd 14 Symf Frilans 2022-09-20 

 

Alla löner och ersättningar är rekommenderade lägsta nivåer. Ladda ner tariffen som pdf

 

§ 1 Tillämpningsområde

Tariffen avser musiker (instrumentalister, sångare och repetitörer)

anslutna till Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF).

Tariffen tillämpas vid engagemang utanför gällande riksavtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF).

 

§ 2 Anställningsvillkor

 

Mom 1 Löntagare

Semesterersättning om 12 % utgår på samtliga gager och ersättningar. 

I förekommande fall utgår generell bi-instrumentersättning med 10 % på nedanstående lönesummor. 

Transport av skrymmande instrument ersätts med faktiska kostnader, mot uppvisande av kvitto. 

Anställningsbevis skall alltid upprättas. Som anställningsbevis räknas utskrivbar handling såsom kontrakt eller bekräftelse via sms och e-post.

 

Mom 2 Egenföretagare

Uppdragsavtalets ersättningsnivå är ett totalbelopp där det förutom för uppdragets fullgörande, ska utgå ersättning för tillämpliga arbetsgivaravgifter, tjänstepension, premier för arbetsmarknadsförsäkringar, semesterersättning (semester). Det är upp till den enskilda uppdragstagaren att själv avgöra vilket belopp som skall faktureras.

 

§ 3 Löner

 

Mom 1 daglön 

 

För upp till 6 timmars repetition eller konsert avlönas: 

 

Musiker tutti:  

2 139 kr/dag

 

Musiker stämledare/soloblåsare samt korist med solistansvar  

2 533 kr/dag 

 

Musiker med kapell- produktion- eller kormästaransvar  

3 209 kr/dag 

 

Arbetsdag med två inställelser, med mer än två timmars uppehåll mellan, eller tillsammans överstigande en total arbetstid om 6 timmar, avlönas med en och en halv (1 ½) daglön. 

För inställelse till föreställning, konsert eller inspelning utan föregående repetition utgår två (2) daglöner. 

 

Mom 2 månadslön 

 

Musiker tutti

31 092 kr/månad

 

Musiker stämledare/soloblåsare samt korist med solistansvar 

35 128 kr/månad

 

Musiker med kapell- produktion- eller kormästaransvar 

46 637 kr/månad

 

Mom 3 kammarmusik, färdigrepeterad repertoar 

Inkluderar instudering för ett helt konsertprogram, omkostnader för noter och annat material, pensionsavsättningar samt övriga kostnader.

 

För en (1) offentlig konsert utgår per person: för ensemble 2 - 3 personer lägst: kr 6 457 kr

för ensemble 4 - 5 personer lägst: kr 6 064 kr 

för ensemble 6 - 9 personer lägst: kr 4 717 kr

 

För större ensemble än nonett träffas särskild överenskommelse. 

 

Bedöms repertoaren som särskilt kvalificerad bör ersättning utgå enligt särskild överenskommelse, som tillägg på gagerna ovan. 

 

Vid serieframträdande träffas särskild överenskommelse rörande ersättning för varje konsert.

 

 

Mom 4 solistmedverkan 

Solistmedverkan ersätts enligt personlig överenskommelse. 

 

Mom 5 annan musikmedverkan 

Vid sammanhängande framträdande på restaurang, vid event eller liknande bör avtal upprättas där lönen relateras till nivåerna i mom. 3 och arbetstiden fixeras. 

Om den engagerade förväntas vara på plats utan fastställd framförandetid/er utgår lön motsvarande en och en halv gång nivån för enstaka konsert i mom. 3. 

 

 

 

§ 4 Inspelningar

 

Mom 1 Allmänt ljudupptagning 

Inspelningar och vidaresändningar får ej ske utan uttryckligt medgivande från samtliga medverkande. 

Ersättning skall regleras i inspelningsavtal enligt nedan. 

 

Mom 2 Skivinspelning studio

För inspelning inklusive högst 3 titlar utgår kr 691 kr per timme. Lägsta utbetalad ersättning är tre timmar.

Överstigande titlar ersätts därefter med kr 344 kr per titel. 

Tid överstigande sex timmar ersätts med kr 691 kr per påbörjad timme. 

 

 

Mom 3 Inspelning övrigt

För inspelning av typen symfonier eller liknande utgår förutom dagersättning ersättning i enlighet med vid tidpunkt gällande kollektivavtal mellan Symf och Svensk Scenkonst

 

Mom 4 licensiering 

Vidaresändning/vidareanvändning av ljud eller bildupptagning ska regleras enligt särskild överenskommelse. 

 

 

Om du har frågor om gage- och lönenivåer, kontakta Nils Carlsson:

tel: 0765809609