Avtal

Symfs instrumentavtal

Förhandlingsprotkoll Riksavtal 2016 Symf och Musikerförbundet 4 maj 2016 slutligt + uppdaterade nivåer från 1 juli 2021:

Avtalet om lönetillägg för instrument finns i gällande riksavtal på sidan 11. Klicka här för att se avtalet

Reglering av ersättning till musiker för eget instrument

 • Musikerna är skyldiga att själva hålla sig med huvudinstrument, såvida inte arbetsgivaren håller med instrument. Arbetsgivaren har rätt att under pågående anställning meddela den anställde att arbetsgivaren kommer att hålla med instrument, varpå rätten till ersättning upphör för den anställde. Rätten till ersättning upphör sex månader efter sådant meddelande, under förutsättning att musikern har haft rimliga förutsättningar att inom denna varselperiod övergå till spel fullt ut på instrument som arbetsgivaren tillhandahåller.
 • För det fall arbetsgivaren inte håller med instrument, har musikern rätt till lönetillägg för att denne innehar och spelar på eget instrument av tillfredsställande kvalitet. Lönetillägget utgår utifrån vilken värdekategori huvudinstrumentet (inklusive stråkar) är hänförligt till. Lönetillägg utgår även för biinstrument den anställde är skyldig att traktera, samt skrymmande övningsinstrument för hemmabruk om enskild överenskommelse träffats med den anställde om rätten till detta: Värdeintervaller och ersättningsbelopp, se tabell.
 • Utomhusinstrument tillhandahålls av arbetsgivaren enligt praxis.

För fastställande av värde gäller följande.

 • För instrument och stråkar ska försäkringsvärde användas.
 • Inför ikraftträdande ska försäkringsvärdet fastställas. Vid olika uppfattning om värdet bekostar arbetsgivaren en oberoende värdering.
 • Det fastställda värdet ligger i ersättningshänseende fast under anställningstiden. Vid köp av nytt instrument fastställs nytt värde. Vid nyanställning fastställs värdet per anställningstillfället.
 • För musiker som spelar på instrument som ägs av tredje part, exempelvis en stiftelse, träffas enskild överenskommelse med den anställde om eventuell ersättning.
 • Lönetillägg för visstidsanställda som anställs på kortare tid än 1 månad och som spelar på eget instrument utgår enligt bilaga (inklusive underhåll, förbrukning och försäkring), Överenskommelse om avvikande ersättning sker i de fall då musiker står för särskilt skrymmande instrument. Protokollsanteckningen i § 5 Del III kvarstår.
 • För visstidsanställd som tillhandahåller egen harpa utgår ersättning med 554 kr per dag, emellertid maximalt 2215 kr för en period om sju dagar. För en period om 7-14 dagar utgår 3323 kr, för en period om 15-30 dagar utgår ersättning om 3877 kr. För perioder överstigande 30 dagar utgår ersättning med 3877 kr/månad. Res-/transportkostnader tillkommer.
 • Nivån för underhåll och förbrukning ska utgå från att instrumenten ska kunna hålla tillfredsställande kvalitet. Parterna är eniga om att nuvarande nivåer för underhåll samt förbrukning, både avseende tidsintervall och kvalitet samt kvantitet, ska som huvudregel inte försämras för den enskilde musikern i och med ikraftträdandet av ett nytt instrumentavtal.
 • Kostnader för underhåll och förbrukning för egna instrument (som lönetillägg enligt ovan utgår för) ersätts enligt lokalt fastställda principer (arbetsgivaren beslutar efter lokal samverkan, exempelvis att musiker ersätts för utlägg mot kvitto enligt av arbetsgivaren beslutade takbelopp).
 • Musiker åtar sig att teckna fullvärdeförsäkring för de instrument som lönetillägg utgår för. Musiker erhåller särskild ersättning enligt individuell eller lokal överenskommelse för försäkringskostnader. Ersättning för försäkring utgår även vid sjukdom och ledighet enligt lagen om föräldraledighet. Sprickor och mekaniska skador som inte härleds till försäkringsskador bör i en dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren klargöra vem som är betalningsansvarig. Sprickor beroende på klimatförhållanden ska bekostas av arbetsgivaren.
 • Lönetillägg enligt ovan utgår med procentuell andel i förhållande till anställningens/tjänstledigheters omfattning.
 • Lönetillägg enligt ovan är varken SOK- eller tjänstepensionspremiegrundande. Inte heller kostnadsersättningar eller andra kostnader knutna till underhåll/förbrukning/försäkring är SOK- eller tjänstepensionsgrundande.
 • Parterna är överens om att anledning kan finnas att justera regelverket i förhållande till oväntade skatteeffekter.

Biinstrument

Biinstrument tillhandahålls av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren väljer att inte tillhandahålla instrument, ska ersättning utgå för instrument och underhåll/förbrukning. Formen för denna ersättning, beroende på nyttjandefrekvens, kan vara:

 • Hyra per produktion.
 • Del av instrumentersättning, baserad på ersättning för respektive huvudinstrument.
 • Hel instrumentersättning dvs. ersättning för mer än ett instrument.

Musiker är icke skyldig att spela på eget biinstrument, om överenskommelse om ersättning för instrument ej träffats.

 

Skrymmande övningsinstrument

Lönetillägg utgår även för skrymmande övningsinstrument för hemmabruk om enskild överenskommelse träffats med den anställde om rätten till detta. Om inte sådan överenskommelse träffats ska transportkostnader till och från den lokal där instrumentet ska användas bekostas av arbetsgivaren.

 

Sordiner 

Sordiner för bleckblåsinstrument tillhandahålles av arbetsgivaren.

Fodraltillägget påminner om lönetillägget för egna instrument använda i tjänsten, då arbetsgivare endast är skyldig att betala för fodralen när en musiker är i anställning. Fodraltillägget är utformat som ett månatligt tillägg baserat på schablonmässiga bedömningar bl. a. av vad fodral kostar för respektive instrumentgrupp, fodralens förbrukningstid och dess hållbarhet. Instrumentfodralen ska precis som instrumenten vara av tillfredsställande kvalitet. 
Fodraltillägget ska behandlas som lönetillägg i pensions- och lönehänseende. Fodraltillägget är därför varken SOK- eller tjänstepensionspremiegrundande, vilket även inkluderar den avgiftsbestämda individuella ålderspensionen, AIP. Fodraltillägget ligger liksom lönetillägget inte heller till grund för avtalsförsäkringar. Fodraltillägget ska dock i övriga sammanhang, till exempel gällande arbetsgivaravgifter och sjuklön, precis som lönetillägget, hanteras som lön.
För musiker avlönade med dagersättning ingår fodraltillägget i existerande dagersättning. 
Fodraltillägget blir gällande från och med den 1 februari 2018. Hur tarifferna ser ut för respektive instrumentgrupp är uppställt i tabellen nedan. Tarifferna gäller från 2021-07-01:

 

Dessutom gäller detta för harpa

För visstidsanställd som tillhandahåller egen harpa utgår ersättning med 554 kr per dag, emellertid maximalt 2215 kr för en period om sju dagar. För en period om 7-14 dagar utgår 3323 kr, för en period om 15-30 dagar utgår ersättning om 3877 kr. För perioder överstigande 30 dagar utgår ersättning med 3877 kr/månad. Res-/transportkostnader tillkommer.