Arbetsmiljö

Praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen

av Bengt Johansson, Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer, Arbetsmiljöverket 2009

 

Ljud med höga ljudnivåer kan orsaka överbelastning av hörseln och ge tillfälliga eller bestående hörselskador. Trots att stora insatser har gjorts under många år förekommer höga ljudnivåer fortfarande i många verksamheter. Musik- och underhållningsbranschen är speciell jämfört med annan yrkesverksamhet med höga ljudnivåer genom att musiken är den avsedda produkten av en aktivitet medan i andra branscher höga ljudnivåer oftast är mer eller mindre oönskade bieffekter av aktiviteten. Höga ljudnivåer är också något som många gånger anses vara väsentligt för framförandet. Speciella strategier och lösningar är därför nödvändiga som ger musiken full rättvisa samtidigt som skaderisken för dem som exponeras för musiken elimineras.

 

Inom branschen finns många kategorier arbetstagare som kan vara utsatta för musik med hörselskadliga nivåer. Det kan exempelvis vara musiker, sångare och andra som uppträder, musiklärare, ljudtekniker och annan teknisk personal, diskjockeys, vaktmästare, bartenders samt säkerhets- och serveringspersonal. För många av yrkesgrupperna gäller att en normal funktion hos hörseln är väsentlig för yrkesutövandet. En hörselskada kan få förödande konsekvenser för det fortsatta yrkesarbetet. Därför är det viktigt att förebygga hörselskador.

 

Utgångspunkten för arbetet med dessa riktlinjer har varit respekt för den konstnärliga integriteten och att söka lösningar som ger musiken full rättvisa samtidigt som risken för skada för dem som exponeras för musiken elimineras.

 

Syftet är att ge underlag för ett systematiskt arbete med ljudfrågorna. I huvudsak har innehållet en praktisk inriktning och bör kunna utgöra en del av underlaget för åtgärder som kan behövas för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller.

 

Riktlinjerna utgör inte tvingande föreskrifter utan deras funktion är att upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa på praktiska lösningar och förfaringssätt samt att ge bakgrundsmaterial och hänvisningar.

 

Läs hela rapporten här