Symfs medlemsidor

Välkommen till Symfs deklarationsinformation 2024, för inkomståret 2023.

De tips, blanketter, resonemang och rutiner som vi tar upp här handlar i första hand om inkomst av tjänst. För dig med egen firma/bolag gäller andra regler, och allt som hör dit redovisar du i näringsbilagor för den verksamheten. Sedan finns här resonemang om skattesatser i förhållande till inkomstnivåer som naturligtvis påverkar och påverkas av näringsverksamheten, och där du på olika sätt aktivt kan förändra din skatt för året.

 

Så gott som alla deklarationer lämnas nu elektroniskt i Skatteverkets e-tjänst, men det går fortfarande inte att lämna avdragsbilagor digitalt. När du deklarerar på nätet går det alltså inte att lämna upplysningar om vad avdragen avser, och om Skatteverket sedan skulle underkänna avdrag så kan de påföra dig skattetillägg.

Om du har stora avdrag på tjänst är ett tips att göra deklarationen färdig online, och under 'Övriga upplysningar' skriva 'Avdrag finns specificerade i bilaga som skickas till Skatteverket på papper’. Lägg bilagorna i ett kuvert och posta till det skattekontor som står angivet på din deklarationsblankett, tillsammans med en utskriven kvittens att du har lämnat inkomstdeklarationen online. Då finns det i alla fall en koppling till underlagen. Notera också när du postade materialet.

Läs gärna om varför ett avdrag är olika mycket ’värt’ i olika inkomstnivåer, och hur du faktiskt pensionssparar genom att ha inkomst och betala skatt. Och missa inte att läsa om hur rot- och rutavdrag, ränteavdrag och nu också skattereduktion för grön teknik kan vara en skattefälla om du inte kan täcka upp de avdragen/bidragen med motsvarande inkomstskatt. Allt om detta, och mer, i årets deklarationsinfo från Symf.

 

INTRO

Avdrag och skattereduktioner

Det svenska skattesystemet har många skattereduktioner men inte så många möjligheter till avdrag. Och det som kallas avdrag är oftast en skattereduktion. Till exempel är ’jobbskatteavdrag’, ’ränteavdrag’, ’ROT-avdrag’ inte avdrag utan just skattereduktioner. Det är skatten som minskas, med en fast procentsats, och reduktionen är lika stor oavsett inkomst. Visserligen är just ’jobbskatteavdraget’ olika stort i olika inkomstskikt men det är inte kopplat till den skatt man betalar i det skiktet. Sedan finns det en fälla med skattereduktioner, och det är att det måste finnas skatt att reducera, annars kan du inte utnyttja skattereduktionen.

Ett avdrag minskar däremot den beskattningsbara inkomsten, vilket får till följd att skatten i sin tur blir lägre. Men ett avdrag påverkar också andra saker som pensionsgrundande inkomst, och är olika mycket ’värt’ i olika inkomstnivåer.

En skattereduktion får alltså en direkt inverkan på din skatt, medan ett avdrag minskar skatten indirekt.

 

Avdrag

Men hur mycket är ett avdrag ’värt’, dvs hur mycket minskar du din skatt genom att göra ett avdrag?

Jobbskatteavdraget gör att de flesta betalar mellan 22% och 28% i skatt. Men eftersom jobbskatteavdraget beräknas på dina inkomster före avdrag så blir avdragen ’värda’ mer.

Gränsen för att betala statlig skatt gick 2023 vid en inkomst på 613.900 kr (51.158 kr/mån). Därför blir avdragen ’värda’ mer för den som tjänar över den gränsen. (Du som hade hunnit fylla 66 år före 1 januari 2023 kunde tjäna nästan 57.000 kr/månad utan att betala statlig skatt).

• Om du tjänar under ca 51.000 kr/månad och gör ett avdrag på 1.000 kr så minskar skatten med ca 300 kr,

• om du tjänar över 51.000 kr/månad och gör ett avdrag på 1.000 kr minskar skatten med upp till ca 500 kr.

Det kan ju också vara så att du gör ett avdrag på 1.000 kr och bara hälften överstiger gränsen för statlig skatt (beräknat på helår). Då får du tillbaka 50% av de första 500 kronorna och 30% av resterande 500 kr. Då minskar du skatten med ca 400 kr.

Du kan läsa mer om gränserna för statlig skatt i avsnittet ”Om statlig skatt”.

 

Skattereduktion för arbetsinkomst

Kommunal- och landstingsskatten ligger runt 30% medan skatten under 51.000 kr/månaden i praktiken ligger mellan 22% och 28%? Hur går det ihop? Förklaringen är jobbskatteavdraget som egentligen är ett jobbskattebidrag eftersom staten betalar mellanskillnaden. Annars skulle ju kommunernas och landstingens ekonomi haverera på grund av jobbskatteavdraget. Däremot påverkar inte de avdrag du gör på inkomst av tjänst jobbskatteavdragets storlek. Jobbskatteavdraget är just en subvention som staten ger på arbetsinkomster, före avdrag. Det är helt enkelt ett bidrag till de som arbetar. Oavsett om du gör avdrag eller inte.

 

Vissa avdrag minskar pensionen

En nackdel med avdrag är att vissa avdrag minskar den pensionsgrundande inkomsten (ja, också den sjukpenninggrundande inkomsten och föräldrapenning, även om det där gäller andra gränser). Ju lägre inkomst desto lägre allmän pension. Det finns också ett tak för den pensionsgrundande inkomsten som 2023 var 599.250 kr (ca 50.000 kr/mån). Det innebär att den som tjänar över ca 50.000 kr i månaden och gör ett avdrag minskar sin skatt med ungefär 50% av avdragets värde, men ändå förändras inte den pensionsgrundande inkomsten. Anledningen är att gränsen för att tjäna in allmän pension då är nådd (förutsatt att hela avdraget görs på den del som överstiger 50 000 kr/månaden).

Det innebär samtidigt att du som har en inkomst under 613.900 kr och gör avdrag för tjänsteresor och/eller för övriga utgifter visserligen minskar din skatt, men du förlorar också inbetalning till den allmänna pensionen.

Avdrag som minskar din pensionsgrundande inkomst:

• avdrag för tjänsteresor (punkt 2.2 i deklarationen)

• avdrag för övriga utgifter (punkt 2.4 i deklarationen)

Avdrag som inte minskar din pensionsgrundande inkomst:

• avdrag för resor till och från arbetet (punkt 2.1 i deklarationen)

• avdrag för tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor (punkt 2.3 i deklarationen)

• allmänt avdrag då du kvittar underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst (punkt 14.1 i deklarationen).

 

17% i pensionssparande för alla!

Ungefär 17% av din inkomst (upp till 599.250 kr/år) sätts av till den allmänna pensionen. Därför blir dina avdrag (för övriga utgifter och tjänsteresor) inte så mycket värda som det ser ut i minskad skatt i kronor. Du minskar din skatt med ca 30%, men tappar 17% inbetalning till den allmänna pensionen. När du tar ut pensionen betalar du visserligen skatt, men samtidigt har sannolikt värdet av inbetalningarna då också ökat.

Så när du ligger under gränsen för pensionsgrundande inkomst kan vissa av dina avdrag bli så lite ’värda’ som 13%.

 

Granskning av din deklaration

Skatteverket har inför årets deklaration inte gått ut med information om vad de särskilt kommer att granska. Men sedan tidigare vet vi att de gärna vill kontrollera

de personer som tidigare haft en granskning och där man hittat felaktigheter,

• de som gör avdrag för första gången,

• de deklarationer där det finns en ’stor skillnad av skatten mellan förtryckta uppgifter och den inskickade deklarationen’ - det betyder i klartext de som har stora avdrag, oavsett orsaken.

Om Skatteverket granskar din deklaration har de ett försprång eftersom de ju letar fel. De ser aldrig de kostnader du glömt dra av eller tagit upp till för lågt belopp. Därför är den här deklarationsinformationen en bra checklista över avdrag. Men att vi nämner ett avdrag betyder inte att det med automatik kommer att godkännas.

 

Arbetsgivaren rapporterar tjänsteställe

Från 2023 är det obligatoriskt för en arbetsgivare att i samband med att man lämnar arbetsgivardeklaration, det vill säga uppgift om utbetalad lön och avdragen skatt, också ange tjänsteställe för den anställde. Alltså gatuadress och ort. Syftet är att Skatteverket lättare skall kunna se om reseavdrag är rätt gjorda. Det kan alltså bli fler granskningar av höga reseavdrag.

 

Dokumentation och motivering vad gäller avdrag

Skatteverket i stort har två sidor: den positiva är att man arbetar med att göra det så enkelt som möjligt att ta del av information online och att lämna uppgifter elektroniskt. Den andra sidan, själva kontrollverksamheten/granskningen, är däremot ofta godtycklig och visar inte sällan att handläggarnas erfarenheter och kunskaper är otillräckliga. Därför gäller det att sitta lugnt i båten om du får en granskning och gärna ta hjälp för att reda ut om Skatteverkets handläggare verkligen har fog för sina frågor och eventuella ifrågasättanden av dina avdrag. Kom ihåg att din styrka är dokumentation och motivering. Utan riktiga underlag kan du inte styrka dina avdrag, och du måste också kunna motivera dem.

Kom därför ihåg:

• Använd inte bara avdragsblanketten, läs också våra anvisningar till den,

• se till att du verkligen har underlag till de avdrag du yrkar, att de hör till rätt inkomstår m m,

• chansa aldrig med ett avdrag, får du en granskning och Skatteverket hittar ett fel så gräver de oftast vidare och du riskerar skattetillägg,

• var särskilt uppmärksam när det gäller avdrag för instrument,

• lämna in avdragsbilagan på papper - först då gör du formellt ett öppet yrkande (läs här ovanför hur du kan kombinera att deklarera online och skicka bilaga på papper).

 

Om du får en granskning

En granskning börjar med en förfrågan där man ställer en rad frågor och begär in underlag (kvitton) på i alla fall de större utgifter som du yrkat avdrag för. Om du inte hinner svara före det datum man vill ha in uppgifterna kan du begära förlängd svarstid. Det går oftast bra att mejla svar och skannade bilagor.

För att inte missa något brev från Skatteverket är det bra att registrera sig att få all post från Skatteverket på KIVRA, minmyndighetspost.se eller liknande tjänster.

Ibland ringer Skatteverket och ställer frågor. Be i så fall att få frågorna skriftligt, och att få svara skriftligt. Skatteverkets handläggare har sällan någon branschkännedom och det du säger i telefon kan lätt misstolkas.

Om Skatteverket efter en granskning inte godkänner ditt avdrag kan de lägga på 40% på den skatt avdraget motsvarade, som ett skattetillägg. Om Skatteverket kunnat se felet med hjälp av tillgängliga uppgifter (det kan handla om felräkningar) är skattetillägget 10%. Om du själv hittar ett fel och rättar det innan Skatteverket ser det (så kallad självrättelse), får du inget skattetillägg. Men om du inte rättar förrän du fått en förfrågan ser man det inte som en frivillig rättelse.

Om du är osäker på ett avdrag gör du ett öppet yrkande. Då redogör du för avdraget, och Skatteverket kan ta ställning till det. Då är risken att du får skattetillägg väldigt liten. Du behöver inte skicka kvitton tillsammans med deklarationen, men måste ha kvitton och andra underlag (ex för att styrka att du arbetat på annan ort) för alla dina avdrag.

Använder du Symfs deklarationsbilaga och de uppgifter du lämnar där är riktiga så kan man hävda att du gör ett öppet yrkande. Problemet är att du inte kan skicka med bilagan när du deklarerar online. Skicka därför in själva bilagan separat, på papper.