Regeringens budget hotar samverkansmodellen!

Regeringens budgetanslag till den regionala kul- turverksamheten kompenserar inte för löne- och kostnadsökningar. Nu tvingas istället kommuner och regioner att höja sina anslag rejält för att de regionala musikinstitutionerna inte ska tvingas till nedskär- ningar. På sikt hotar det hela samverkansmodellen.

I årets budget skriver kulturdepartementet att den regionala samverkansmodellen fungerar bra. Det hade därför varit rimligt att regeringen anslog ekonomiska medel som både kompense- rade för innevarande års nedskärning och för 2016 års förvän- tade pris- och löneökningar. Istället lägger man ansvaret för den statliga kulturpolitikens genomförande på kommuner, landsting och regioner.

– Årets budget hotar musikinstitutioner i hela landet. Regering- ens politik signalerar stagnation och man överlåter hela ansva- ret för nödvändiga uppräkningar till regioner och kommuner, säger Bo Olsson, Symfs ordförande.

– Sannolikt kommer regionala musikinstitutioner att tvingas höja biljettpriserna för att kompensera för uteblivna anslags- höjningar. Det minskar möjligheterna att locka till sig nya publikgrupper och rimmar illa med regeringens uttalade mål om ”mer kultur till fler”. Risken är att professionell kultur blir ett storstadsfenomen, menar Bo Olsson.

Inte heller finns några nya satsningar på det fria musiklivet med i budgeten för 2016. Den enda ljusglimten är satsningen på de kommunala kultur- och musikskolorna som får ökade medel för att kunna sänka avgifterna. Men det räcker inte. Årets kultur- budget för teater, dans och musik är inte bara en besvikelse. Den är ett tydligt bevis på att regeringen har gett upp tanken om en dynamisk och framåtblickande statlig kulturpolitik.

 

För mer information, kontakta gärna:
Bo Olsson, ordförande Symf 070-577 86 36

Jonas Nyberg, informatör 070-787 11 11